Raad van Bestuur

Bernadette Smeets

Bernadette Smeets

Voorzitter

Carine Aerts

Carine Aerts

Secretaris

Dominiek Vanendert

Dominiek Vanendert

Penningmeester

Joeri Tielen

Joeri Tielen

Bestuurder

Benny Frederix

Benny Frederix

Bestuurder

Heidi Weyens

Heidi Weyens

Bestuurder

Danny Ketels

Danny Ketels

Bestuurder

Eddy Winters

Eddy Winters

Bestuurder

Vivianne Fiers

Vivianne Fiers

Gecoöpteerd bestuurder

Algemene Vergadering

Onderstaand een uittreksel uit de statuten van de organisatie.

Artikel 15

De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle aangesloten leden.

Artikel 16
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor :

1e de wijziging van de statuten

2e de benoeming en de afzetting van de bestuurders

3e de kwijting aan de bestuurders

4e de goedkeuring van de rekening

5e de ontbinding van de vereniging

6e de uitsluiting van een lid

7e de omzetting van de vereniging In een vennootschap met een sociaal oogmerk

8e alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 17

De Algemene Vergadering wordt in volgende gevallen door het bestuursorgaan samengeroepen :

1e minstens éénmaal per jaar

2e in de gevallen bepaald door de wet

3e wanneer tenminste één Vijfde van de leden het vraagt.

4e in alle gevallen waarvoor het bestuursorgaan dit nodig vindt.

Artikel 18
De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten worden ondertekend door de Voorzitter of door één vijfde van de leden Ale leden worden opgeroepen per rondschrijven, minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering. De oproeping vermeldt de plaats, het tijdstip en de agenda, opgesteld door da Raad van Bestuur. Elk voorstel, tenminste ondertekend door één twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst. Elk lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Artikel 18

Het is de Algemene Vergadering die haar goedkeuring geeft aan de boekhouding van de vereniging. Hiervoor kiest ze twee leden die geen lid zijn van het bestuursorgaan om de boekhouding te controleren en verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering, Hun mandaat verstrijkt met de jaarlijkse Algemene vergadering,

Artikel 19

Op de Algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering. De Algemene Vergadering kan tot wijzigingen van de statuten besluiten indien deze op de oproeping werden vermeld en mits twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor een wijziging van het doel van de vereniging is een vier/vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist. Wordt dit aanwezigheidsquorum niet bereikt, kan een tweede vergadeling worden bijeengeroepen, maar niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering,

Artikel 20
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. Ze worden opgenomen In een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door twee beheerders. Leden hebben het recht om inzage of afschrift van de notulen te vragen.

Artikel 21
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimum drie en maximum twaalf leden. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar maar zijn herbenoembaar. Het benoemen of afzetten van een bestuurder kan gebeuren door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer er niet meer dan het maximaal aantal kandidaten geeft de AV zijn akkoord bij gewone meerderheid. Indien er geen meerderheid is wordt overgegaan tot stemming.

Artikel 22

Er mogen geen twee leden verbonden door een familiale band, gekozen worden als lid van het bestuursorgaan.

Artikel 23
Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal beheerders is teruggevallen, blijven de beheerders in functie tot in hun vervanging is voorzien. Er zal in deze gevallen, bij hoogdringendheid, een Algemene Vergadering worden samengeroepen.