Elke goed werkende vereniging heeft nood aan een duidelijk huisreglement, hieronder vatten we alles in een ‘richtlijn’ samen.

Huisreglement VZW De Woef

Iedereen houdt zich aan de statuten van de VZW en de KKUSH.
Elk lid dient zich te schikken naar de reglementen van de vereniging.

Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn of voldoende antistoffen hebben, aangetoond door tittertest tegen hondenziekte, besmettelijke hepatitis en parvovirus (kattenziekte).(het inentingsboekje wordt bij de inschrijving gecontroleerd) en vervolgens bij elke vernieuwing van het lidmaatschap.

Honden mogen niet mishandeld worden (hond slaan, stampen mag niet).
Bij mishandeling van hond kan de geleider onmiddellijk van het terrein gezet worden.
De geleider respecteert de instructeur op het terrein.
Geleiders en instructeurs onder invloed worden niet toegelaten in de les.

Iedere adreswijziging dient aan de Raad van Beheer gemeld te worden.

Bij de aanvraag van het lidmaatschap is het lidgeld verschuldigd en na iedere twaalf maanden te hernieuwen.
De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op 85 € voor de eerste hond, 75 € voor de tweede, de derde enz. zowel voor het eerste jaar als voor de volgende jaren en ongeacht het aantal honden. Voorwaarde voor tweede-, derde hond is echter dat de geleider op hetzelfde adres woont. Blindengeleide honden betalen 40 €. Dit lidgeld kan geïndexeerd worden. Indien geleider al op een andere hondenschool een lidmaatschap lopende heeft met dezelfde hond, is het niet toegestaan om bijkomend lid te worden op onze hondenschool.

Loopse teven worden niet toegelaten in de les gehoorzaamheid. Buiten de lessen mogen deze honden wel op het terrein.
Voor de les moeten de honden uitgelaten worden.
Indien er zich op het terrein toch een ongelukje voordoet, ruimt de geleider uiteraard altijd zelf alles op.

Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en volgt alle bevelen op. Als basis hiervoor wordt het programma van de Koninklijke Kynologische Unie St.Hubertus gevolgd.

De geleiders blijven ten allen tijde beleefd tegen mekaar.
Op het terrein worden geen discussies of meningsverschillen toegelaten. Na de lessen kunnen problemen tussen de instructeurs en leden besproken worden met de hoofdinstructeur en eventueel het bestuur.
Vragen, problemen of suggesties : gelieve deze voor te leggen aan een bestuurslid of instructeur.

Een geleider die te laat komt op de les of vroeger wil vertrekken, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur en vraagt toestemming om de les te volgen.

Kinderen zijn zeker welkom, maar toch wordt aan de ouders gevraagd de kinderen steeds onder toezicht te plaatsen. De kinderen zullen nooit andere honden dan hun eigen huisdier aanraken en betreden de terreinen niet.
Papier, blikjes, enz. worden steeds in de vuilnisbak gegooid.

Er mag na de uren getraind worden op eigen houtje of onder begeleiding van één van onze Woef instructeurs? Alles moet na de training teruggeplaatst en opgeruimd worden.
Op verzoek moet de lidkaart steeds kunnen vertoond worden.

De geleider moet minstens 14 jaar oud zijn.
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden indien de Raad van Beheer daarin toestemt in overleg met de hoofdinstructeur.
Vooropgesteld wordt dat de geleider de hond steeds fysiek en psychisch meester moet kunnen blijven.

Er mag niet afgewisseld worden van geleider. De geleider welke ingeschreven heeft voor de lessen, volgt deze ook altijd.

De overgangsproeven voor “Gehoorzaamheid” worden op regelmatige tijdstippen afgenomen. De oefeningen die voor de verschillende klassen moeten afgelegd worden, kunnen aangevraagd worden bij de instructeurs.

Nieuwe leden met een gebrevetteerde hond brengen hun werkboekje mee.
Nieuwe leden die uit een andere club komen zullen bij De Woef in een lagere categorie beginnen te trainen,dus moeten eerst een klas lager. Dit omwille van het niveauverschil tussen de verschillende hondenclubs. Een hond die reeds zijn brevet gehaald heeft, mag wel trainen met de debutanten. Hij moet wel in zijn klasse wedstrijd spelen met de clubmatch.

Prikbanden evenals elektronische banden en slipkettingen  zijn ten strengste verboden.
Gebruik van een halti en borststuk zijn eveneens verboden.
Met agressieve honden dient men op te letten en steeds goed de bevelen van de instructeur in acht te nemen.
Nieuwe leden zijn verplicht om de instructeurs te verwittigen indien hun hond zich in het verleden reeds agressief gedragen heeft tegenover mensen of honden. Agressieve honden kunnen verplicht worden een muilband te dragen.
Dit is zowel nuttig voor de andere geleiders als voor de geleider van de hond zelf, die dan rustiger met zijn hond kan werken. Het dragen van een muilband wordt enkel opgelegd door de instructeurs.

Leden die een instructeurscursus volgen zullen deze in eerste instantie zelf moeten betalen (inschrijfgeld en cursus). Deze kosten worden echter door hondenschool De Woef terugbetaald als ze één jaar effectief les hebben gegeven. De benodigde leden die meegaan met hun hond als er kandidaat instructeurs het praktisch examen gaan afleggen krijgen hiervoor 1 bonnetje van 10 €.

Tijdens de trainingen zijn er geen toeschouwers toegelaten op het terrein. De lessen kunnen meegevolgd worden langs de zijkant.
Het gebruik van een GSM is eveneens verboden tenzij de toelating is gegeven door de hoofdinstructeur.

Wie traint op onze hondenschool en zijn/haar brevet haalt onder de naam van Hondenschool De Woef speelt ook wedstrijden onder de naam van hondenschool De Woef. Wanneer de wedstrijdspeler beslist om met zijn hond te wijzigen van club, mag hij niet meer met deze hond trainen op De Woef

Buiten de lessen en in de kantine dienen de honden aangelijnd te zijn.
Tijdens de lessen bepaalt de instructeur of de honden al dan niet aangelijnd moeten worden.

Onder geen enkel beding mag een lid dat niet tot de Raad van Bestuur behoort, toelating geven aan niet-leden om buiten de lesuren op onze terreinen te trainen.
Indien een lid van de Algemene Raad een verzoek krijgt van een niet-lid om buiten de oefenuren te mogen trainen, zal dit lid zelf geen beslissing nemen, maar doorverwijzen naar een lid van de Raad van Bestuur.

Gezien de verantwoordelijkheid en de gebeurlijke ongevallen die kunnen gebeuren, houdt de Raad van Bestuur zich het recht voor te beslissen of er al dan niet mag getraind worden door niet-leden buiten de lesuren.
De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die hij/zij of zijn/haar hond toebrengt. In het lidgeld is een verzekering inbegrepen. Toch moet iedere geleider een familiale polis hebben. Hondenschool De Woef komt niet tussenbeide voor de franchise.

De terreinen zijn niet toegankelijk voor niet-leden.
De lessen zijn enkel toegankelijk voor leden met een geldige lidkaart. Deze lidkaart kan elk moment opgevraagd worden door de instructeur of een lid van de Raad van Beheer.

Jaarlijks zullen de bestuursleden, instructeurs, kantinepersoneel en bureelbediende een aandenken ontvangen op het ledenfeest en dit voor hun prestaties voor het voorbije jaar.
In de maand april zal het bestuur, de instructeurs, kantinepersoneel en bureelpersoneel uitgenodigd worden op een etentje. Dit voor hun inzet van het voorbije jaar.

De wedstrijdspelers krijgen elke vijfde wedstrijd terugbetaald in de periode van 16 aug tot 15 aug van het jaar nadien, de uitbetaling vindt plaats in de maand oktober. Evenals de interclubs die gespeeld worden in verband met H.S. De Woef zullen terugbetaald worden.

Als er een clubmatch gehouden wordt of een officiële match van de KKUSH, mogen de leden van de club geen reclame maken voor een andere hondenschool of club van de KKUSH, anders wordt men niet toegelaten tot die wedstrijd. Deelnemen aan de jaarlijkse clubmatch is enkel toegestaan voor leden van de Woef die geen wedstrijd spelen voor een andere club.

Toilet maken van de honden/kammen van honden is niet toegelaten op de hondenschool.
Auto’s mag men alleen parkeren op de daartoe voorziene parking en zo dat er niemand belemmerd wordt.
Er mag niemand binnen de omheining parkeren met uitzondering van de kantine verantwoordelijke en personen met handicap ( moeten wel toelating hebben ).
Het is ten strengste verboden om honden aan de auto of paal vast te binden.
Alternatieven hiervoor : in auto of in hok of meenemen.

BIJ WARM OF HEET WEER, MAG DE HOND IN GEEN GEVAL IN DE AUTO BLIJVEN, TENZIJ DE AUTO HEEL GOED VERLUCHT WORDT.

KANTINEREGELS.

-We laten geen flessen of glazen buiten achter.
-Dranken worden afgehaald en leeggoed teruggebracht worden.
-Achter het buffet mogen enkel de bevoegde personen komen.
-De houten kantinemeubelen blijven binnen. Ze worden onder geen beding buiten gebracht. Wie buiten wil zitten, gebruikt de terrasstoelen.
-Sigarettenpeuken dienen in de asbakken te worden gedeponeerd en niet op de grond. Binnen mag er niet gerookt worden.
-Honden moeten ten alle tijden aangelijnd zijn in de kantine.
-De kantine wordt ontruimd op verzoek van de uitbater.
-Bij het huren van de kantine ( enkel door bestuursleden en instructeurs ) alleen na de opening- en lesuren zal er steeds een vaste vergoeding van 50 € voor vaste lasten aangerekend worden.
-Er zal 15% winst op de drank aangerekend worden, deze dienen echter verplicht van H.S. De Woef afgenomen te worden.
-De huurder zal de kantine poetsen voor of na zijn gebruik, dit in samenspraak met de poetsdienst, m.a.w. hij/zij zal ofwel de kantine proper ontvangen ofwel de kantine proper achterlaten.
Afbreuk aan deze regels moeten in welke omstandigheden ook eerst het voorwerp uitmaken van een verzoek aan het bestuurscomité. Op zijn beurt zal dan het bestuurscomité de omstandigheden onderzoeken en er al dan niet zijn goedkeuring aan verlenen, zelfs zonder beslissingsmotivatie.
Officiële clubmanifestaties hebben hoe dan ook steeds voorrang.
Tijdens clubmanifestaties mag er door de helpers tijdens deze manifestatie matig alcohol gebruikt worden.
Klachten kan je steeds richten aan de Raad van Bestuur, aan een bestuurslid afgeven of in de bus in de kantine naast het bord steken.
Beslissing van algemeen belang die in de Raad van Beheer getroffen worden, zullen op het bord uitgehangen worden.

Overtredingen tegen de bepalingen van het huishoudelijk reglement, kunnen gesanctioneerd worden, hetgeen kan leiden tot uitsluiting van de club.

Laatste aanpassing van het reglement op dinsdag 11 juni 2024.

___________________________________

Ondertekend door.

De voorzitter Det Smeets

De hoofdinstructeur Carine Palmans

De Penningmeester Dominiek Vanendert

Secretaris Carine Aerts